Επιστροφή στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπουΓιατί εργαστηριακές δραστηριότητες?

Τελευταία ενημέρωση στις 22/01/2009


Ένα ενδιαφέρον κείμενο σχετικό με την παραπάνω ερώτηση:

...Σύμφωνα με το ρεύμα του επιστημονικού εγγραμματισμού, η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών δεν θα πρέπει να αποβλέπει μόνο στο να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν βαθιά κατανόηση επιστημονικών εννοιών. Θα πρέπει επίσης να αποβλέπει στο να μπορέσουν οι μαθητές:

  • να κατανοήσουν τη φύση της επιστημονικής γνώσης και τις ιστορικές και κοινωνικές της διαστάσεις, έτσι ώστε να μπορούν να είναι κριτικοί αποδέκτες πληροφοριών για θέματα που αφορούν την επιστήμη, την τεχνολογία, την κοινωνία και το περιβάλλον και να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων που αφορούν τα θέματα αυτά, και  

  • να αναπτύξουν γνώσεις, ικανότητες και στρατηγικές που θα τους επιτρέπουν να ερμηνεύουν φυσικά φαινόμενα και να αντιμετωπίζουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η διδασκαλία των φυσικών επιστημών θα πρέπει να μη στηρίζεται αποκλειστικά στο σχολικό εγχειρίδιο και στην παράδοση.

Ο επιστημονικός εγγραμματισμός  καλλιεργείται μέσα από εργαστηριακές δραστηριότητες και δραστηριότητες διερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων “ανοικτού τύπου”, όπου οι μαθητές διαπραγματεύονται με τους εκπαιδευτικούς τους τις ερωτήσεις που θα διερευνήσουν και σχεδιάζουν από κοινού τους τρόπους με τους οποίους θα βρουν απαντήσεις. Τέτοιου είδους δραστηριότητες δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλέκονται ενεργά στη μάθησή τους, να κατανοούν τη σύνδεση αφηρημένων επιστημονικών εννοιών με ζητήματα της καθημερινότητας, να παρεμβαίνουν στο φυσικό κόσμο και να παρατηρούν τις επιπτώσεις των παρεμβάσεών τους, να παράγουν και να αξιολογούν ιδέες, δηλαδή δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να εμπλακούν και να βιώσουν κάποιες από τις πρακτικές της επιστημονικής διαδικασίας.

Αν και τα διδακτικά ρεύματα της ανακαλυπτικής διδασκαλίας, του εποικοδομισμού και του επιστημονικού εγγραμματισμού διαφέρουν ως προς τις επιστημολογικές τους παραδοχές αλλά και τους στόχους και το περιεχόμενο που κρίνουν ότι πρέπει έχει η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, ένα κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η έμφαση σε εργαστηριακές δραστηριότητες...