Επιστροφή στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπουΟ ρόλος του Ε.Κ.Φ.Ε.

Τελευταία ενημέρωση στις 22/01/2009

 

Το Ε.Κ.Φ.Ε. Νομού Κιλκίς συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Γ2/1111/24-4-96/Υ.Α. του Υπ.Ε.Π.Θ.  και λειτούργησε για πρώτη φορά το Σχ. Έτος '96-'97. Το εργαστήριο στεγάζεται στο συγκρότημα του 1ου Γε. Λ. Κιλκίς και το γραφείο στο κτίριο της Δ.Δ.Ε. του Νομού.


Νόμος 2986/02, Άρθρο 8, Οργανωτικά θέματα υπηρεσιών και σχολικών μονάδων (απόσπασμα)

………………4. α) Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται και λειτουργεί Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), που αποτελεί κέντρο έρευνας, τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων, παροχής συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη λειτουργία των οποίων εποπτεύει………………


Ο ρόλος του Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Κιλκίς

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία,

... το Ε.Κ.Φ.Ε. έχει την ευθύνη για την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τίθενται αρμοδίως στον τομέα της προαγωγής της εργαστηριακής διδασκαλίας και της αξιοποίησης των σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών της περιοχής ευθύνης του...

(απόσπασμα από τη σχετική Υ.Α.):

Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Κ.Φ.Ε. του Νομού Κιλκίς στεγάζεται σε κατάλληλο χώρο σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1ο Γενικό Λύκειο Κιλκίς). Το Ε.Κ.Φ.Ε. του Νομού Κιλκίς υποστηρίζει τα σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Κιλκίς.

 1. Αρμοδιότητες και καθήκοντα  του Υπευθύνου και του προσωπικού του Ε.Κ.Φ.Ε.

Το Ε.Κ.Φ.Ε. του Νομού Κιλκίς υπάγεται διοικητικά στο Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Κιλκίς. Η δράση του οριοθετείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (Ν. 2986/2002  και Υ. Α. 353.1/324/105657/Δ1). Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της λειτουργίας του γίνεται από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ / Τμήμα ΣΤ’ Μελετών του ΥΠΕΠΘ.

Ο Υπεύθυνος και το προσωπικό του Ε.Κ.Φ.Ε.   εργάζονται από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 30η  Ιουνίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών και των σχολικών διακοπών  Χριστουγέννων και  Πάσχα.

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. έχει την ευθύνη για την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τίθενται αρμοδίως στον τομέα της προαγωγής της εργαστηριακής διδασκαλίας και της αξιοποίησης των σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών της περιοχής ευθύνης του. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και συνεργάζεται με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ04 για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.

Ειδικότερα :

 1. Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. επισκέπτεται τα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς του και συνεργάζεται με τους Διευθυντές, τους υπεύθυνους των σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών (ΥΣΕΦΕ) και τους εκπαιδευτικούς σε θέματα οργάνωσης και προγραμματισμού, τεχνικής υποστήριξης, λειτουργίας και γενικότερης εκπαιδευτικής αξιοποίησης των εργαστηρίων αυτών.

 2. Ο Υπεύθυνος και το προσωπικό του Ε.Κ.Φ.Ε. επισκέπτονται τα σχολεία ευθύνης τους και σε περίπτωση που το κρίνουν απαραίτητο, συνεπικουρούν το διδάσκοντα στην εργαστηριακή άσκηση των μαθητών .

 3. Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. ενημερώνει, με προσωπική επικοινωνία στα σχολεία ή ομαδικά στο χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε., τους καθηγητές κλάδου ΠΕ04 της περιοχής ευθύνης του για τη χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαστηριακών οργάνων, συσκευών και λογισμικών και τις αντίστοιχες εργαστηριακές δραστηριότητες και πειράματα, διοργανώνοντας ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις και σεμινάρια. Με αντίστοιχο τρόπο ενημερώνει και τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 4. Ο Υπεύθυνος και το προσωπικό του Ε.Κ.Φ.Ε. ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής ευθύνης τους για τη χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιμων οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας, διοργανώνοντας στο Ε.Κ.Φ.Ε. ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις και σεμινάρια.

 5. Ο Υπεύθυνος και το προσωπικό του Ε.Κ.Φ.Ε. καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους στην κατασκευή οργάνων με απλά μέσα καθημερινής χρήσης και τους ενθαρρύνουν και βοηθούν στην κατασκευή πρωτότυπων εργαστηριακών οργάνων και τη σύνθεση νέων πειραματικών διατάξεων.

 6.  Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. συνεργάζεται με το πλησιέστερο ΠΕΚ σε θέματα επιμόρφωσης, σχετικά με την εργαστηριακή εξάσκηση, την πειραματική διδασκαλία, τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και ΤΠΕ στη διδασκαλία.

 7. Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. διοργανώνει τοπικά επιμορφωτικά σεμινάρια εργαστηριακού περιεχομένου σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες εποπτευόμενες από το ΥΠΕΠΘ, με επιστημονικούς φορείς, επιστημονικά και ερευνητικά  κέντρα και ΑΕΙ/ ΤΕΙ.

 8. Ο Υπεύθυνος και το προσωπικό του Ε.Κ.Φ.Ε. συμμετέχουν στη διεξαγωγή των πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών των επιστημονικών αντικειμένων των μαθημάτων των φυσικών επιστημών.

 9. Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. οργανώνει στους χώρους του Ε.Κ.Φ.Ε. έκθεση εργαστηριακών οργάνων, πειραματικών διατάξεων και οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας και έχει την ευθύνη της λειτουργίας της.

 2. Παρακολούθηση και ανάπτυξη των υποδομών των σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. έχει προσωπική και καταγεγραμμένη άποψη για τη λειτουργική κατάσταση και τις δυνατότητες του χώρου και του εξοπλισμού όλων των σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών της περιοχής ευθύνης του.

Αξιοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για τη βελτίωση της υποδομής, του εξοπλισμού και γενικότερα την, από κάθε άποψη, ανάπτυξη των εργαστηρίων φυσικών επιστημών στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του.

Ειδικότερα ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε.:

 1. Διατηρεί αρχείο με τον εργαστηριακό εξοπλισμό, τα οπτικοακουστικά μέσα και λογισμικά που έχουν τα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς του, το οποίο ενημερώνει τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

 1. Παραλαμβάνει, διανέμει ή δανείζει τον εργαστηριακό εξοπλισμό και τα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας που αποστέλλονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 1. Εισηγείται στο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την κατανομή και ανακατανομή του διαθέσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού και των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του.

 1. Μεριμνά και επιβλέπει τη συντήρηση και τις μικροεπισκευές του εργαστηριακού εξοπλισμού και των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας των σχολείων της περιοχής ευθύνης του.

 3. Καθημερινή λειτουργία και ανάπτυξη του Ε.Κ.Φ.Ε.

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του Ε.Κ.Φ.Ε. και της υπηρεσιακής τάξης του προσωπικού του, έναντι του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε.:

 1. Καταρτίζει και υλοποιεί το πρόγραμμα δράσης του Ε.Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτεραιότητες που θέτει το ΥΠΕΠΘ.

 1. Ενημερώνει έγκαιρα και συνεργάζεται με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ 04 για τον προγραμματισμό των  δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Φ.Ε..

 1. Αναθέτει εργασίες, συντονίζει και εποπτεύει τους συνεργάτες του Ε.Κ.Φ.Ε..

 1. Τηρεί βιβλίο-ημερολόγιο των δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Φ.Ε..

 1. Διατηρεί και ενημερώνει αρχείο προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης των εργαστηριακών οργάνων και των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας που διατίθενται ή έχουν διατεθεί στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του, όπως και αρχείο οδηγιών εκτέλεσης πειραμάτων.

 1. Διατηρεί και ενημερώνει αρχείο οπτικοακουστικού υλικού (μικροδιαφάνειες, διαφάνειες, βιντεοταινίες, λογισμικά/CD, DVD κτλ.).

 1. Οργανώνει και εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Φ.Ε..

 1. Χρεώνεται τον εξοπλισμό του Ε.Κ.Φ.Ε. και έχει την ευθύνη διατήρησης, συντήρησης και αξιοποίησής του.

 1. Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας σε όλους τους χώρους του Ε.Κ.Φ.Ε..

 1. Είναι υπεύθυνος για την υποδοχή και την ενημέρωση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και γενικά όσων επισκέπτονται το Ε.Κ.Φ.Ε..

 1. Συντάσσει και υποβάλλει στο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι το τέλος Ιουνίου, την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Φ.Ε.. Την έκθεση αυτή κοινοποιεί στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ 04 και στο Τμήμα ΣΤ’ Μελετών / Γραφείο Εργαστηρίων της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ.

 1. Συντάσσει και υποβάλλει στο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τον ετήσιο πίνακα λειτουργικών εξόδων και λοιπών δαπανών του Ε.Κ.Φ.Ε. και διαχειρίζεται τα ποσά της ετήσιας επιχορήγησης που για το σκοπό αυτό πιστώνονται στο Ε.Κ.Φ.Ε..