| Επιστροφή |
     
 
Η άνωση
Σε αυτό το πρόγραμμα προσομοιώνεται ένα απλό πείραμα που αφορά την άνωση σε ένα υγρό: ένα σώμα το οποίο κρέμεται σε δυναμόμετρο βυθίζεται σε ένα υγρό (το σέρνετε με το ποντίκι!). Τότε, μειώνεται η μετρημένη δύναμη, η οποία ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στο βάρος του σώματος και στην άνωση.
Μπορείτε να μεταβάλλετε (στα σχετικά πεδία, και εντός ορισμένων ορίων) τις προεπιλεγμένες τιμές της επιφάνειας της βάσης του σώματος και του ύψους του, των πυκνοτήτων του σώματος και του υγρού. Μόλις πατήσετε Enter, το πρόγραμμα εμφανίζει τις νέες τιμές του βυθισμένου τμήματος του σώματος, του όγκου του εκτοπισμένου υγρού, της άνωσης, του βάρους του σώματος και της μετρημένης δύναμης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μέγιστη μετρήσιμη τάση από το δυναμόμετρο.
Η επιτάχυνση της βαρύτητας θεωρείται ίση με 9,81 m/s2.
Αν εμφανιστεί το κόκκινο μήνυμα "Υπερβολική Δύναμη", έχετε φτάσει στο όριο του δυναμόμετρου και θα πρέπει να επιλέξετε νέες τιμές.

Αρχή του Αρχιμήδη (ΑΝΩΣΗ)

Ένα σώμα βυθιζόμενο μέσα σε ένα υγρό χάνει από το βάρος του όσο είναι το βάρος του υγρού που εκτοπίζει.

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.