Εικονικό Eργαστήριο με Μικροεφαρμογές Φυσικής
   
 Μ H X A N I K H
   
  Δυνάμεις, ροπές και ισορροπία
Πρόσθεση διανυσμάτων
Ισσοροπία τριών δυνάμεων
Κεκλιμλενο επίπεδο
Σύστημα τροχαλιών
Ο μοχλός
Η άνωση
Υδροστατική πίεση σε ρευστά
Αναπήδηση μπάλλας
   
  Νόμοι του Νεύτωνα
Η κούνια του Νεύτωνα
Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα
Ελαστική και ανελαστική Κρούση
Μοντέλο λούνα-παρκ
Επίδραση κεντρικής δύναμης σε ένα σωματίδιο
Επίδραση κεντρικής δύναμης σε πολλά σωματίδια
Συγκρούσεις σωματιδίων
     
 Κ Υ Μ Α Τ Α   Κ Α Ι   Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ
Μαθηματικό εκκρεμές
Αρμονικός ταλαντωτής
Συζευγμένα εκκρεμή
Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις (συντονισμός)
Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις με απόσβεση
Σχήματα Lissajous
Στάσιμα διαμήκη κύματα
Συμβολή δύο κυκλικών ή σφαιρικών κυμάτων
Φαινόμενο Doppler
Ελατήριο - εκκρεμές
Εκκρεμές
     
 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
     
  Ηλεκτρισμός  
 
Δυναμικές Γραμμές Ηλεκτρικού πεδίου
Νόμος του Ohm
Κύκλωμα δύο αντιστάσεων
Κύκλωμα τεσσάρων αντιστάσεων
Κανόνες-Νόμοι Kirchhof (1)
Κανόνες-Νόμοι Kirchhof (2)
Κανόνες-Νόμοι Kirchhof (3)
Κανόνες-Νόμοι Kirchhof (4)
Κανόνες-Νόμοι Kirchhof (5)
     
  Ηλεκτρομαγνητισμός  
   
Δύναμη Λαπλάς
Ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος
Γεννήτρια (εναλλακτήρας)
Απλά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος
Κυκλώματα ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα

Φορτισμένο σωματίδιο σε Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
Φορτισμένο σωματίδιο σε μαγνητικό πεδίο
Ηλεκτρικό ρεύμα επαγωγής
     
 Ο Π Τ Ι Κ Η
Διάθλαση φωτός
Διοπτρικό τηλεσκόπιο
Πείραμα του Young
Περίθλαση σε σχισμή
Περίθλαση από σχισμή
Εικόνα από συγκλίνοντα φακό

Εικόνα από αποκλίνοντα φακό

Εικόνα από αποκλίνοντα καθρέπτη
Ολική εσωτερική ανάκλαση
Ανάλυση φωτός από πρίσμα

Ανάλυση φωτός από παραλληλεπίπεδο

     
 Θ Ε Ρ Μ Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η
Διεργασίες σε ιδανικό αέριο
Boltzmann's Distribution
     
 Θ Ε Ω Ρ Ι Α   Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ
Διαστολή του χρόνου
     
 Α Τ Ο Μ Ι Κ Η   Φ Υ Σ Ι Κ Η
Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Μοντέλο ατόμου του Bohr
Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-ατόμου
Το Laser
     
 Π Υ Ρ Η Ν Ι Κ Η   Φ Υ Σ Ι Κ Η
Ραδιενεργείς σειρές
Νόμος ραδιενεργών διασπάσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Φυσική
Αστρονομία
Μαθηματικά
Χημεία

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.