| Επιστροφή |
     
 
Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα
Σε αυτό το πρόγραμμα προσομοιώνεται μία αεριοτράπεζα, η οποία χρησιμοποιείται στη μελέτη κινήσεων με σταθερή επιτάχυνση (ομαλά επιταχυνόμενων). Η επιτάχυνση της βαρύτητας θεωρείται ίση με 9,81 m/s2.

Μπορείτε να μεταβάλλετε, εντός ορισμένων ορίων, τη μάζα του σώματος, την τιμή της κρεμάμενης μάζας και το συντελεστή τριβής.

Σκοπός είναι η μέτρηση του χρόνου στον οποίο το σώμα διανύει την απόσταση μέχρι τον αισθητήρα LB. Μπορείτε να μετατοπίσετε τον αισθητήρα (με ακρίβεια 5 mm) και να πραγματοποιήσετε μία σειρά μετρήσεων (με το ψηφιακό χρονόμετρο ακρίβειας 1 ms). Μία μέτρηση ξεκινάει με κλικ στο κουμπί Εκκίνηση, κατόπιν με κλικ στο Καταγραφή Δεδομένων καταχωρούνται τα αποτελέσματα των μετρήσεων, και με Επαναφορά η μάζα επανέρχεται στο αρχικό της σημείο. Τότε μπορείτε να μεταβάλλετε ξανά τη θέση του αισθητήρα LB. Μία σειρά μετρήσεων με τις ίδιες παραμέτρους μπορεί να περιέχει το πολύ 10 μετρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της κίνησης, ένα κόκκινο σημείο, πάνω στη γραφική παράσταση απόστασης-χρόνου (S-t), δείχνει την απόσταση που έχει διανυθεί σε μία δεδομένη στιγμή.

ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Εφαρμογή του 2ου Νόμου του Νεύτωνα
(επιτάχυνση, κρεμάμενη μάζα, επιτάχυνση της βαρύτητας, συντελεστής τριβής, μάζα)
Νόμος του διαστήματος (με σταθερή επιτάχυνση και μηδενική αρχική ταχύτητα)
(απόσταση, επιτάχυνση, χρόνος)

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.