| Επιστροφή |
     
 
Σχήματα Lissajous

Δύο ταλαντώσεις, μία κατά μήκος του άξονα των x και μία κατά μήκος του άξονα των y, όταν συνδυαστούν καταλήγουν σε κίνηση σε δύο διαστάσεις. Το γράφημα που απεικονίζεται ονομάζεται σχήμα Lissajous.

     Στην εφαρμογή η κίνηση στον άξονα των x περιγράφεται από:

     και αντίστοιχα για τον άξονα των y:

 Οι παράμετροι (πλάτος ταλάντωσης [x, y], γωνιακή συχνότητα [x, y] και διαφορά φάσης) μπορούν να καθοριστούν με την χρήση των σχετικών δρομέων.

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.